Plačilo vrtca

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca, ki jo uveljavijo z oddajo vloge za uveljavljenje pravic iz javnih sredstev. Vlogo se odda na krajevno pristojnem centru za socialno delo 15 dni pred vstopom otroka v vrtec. Izdana odločba se podeli za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Pravico do znižanega plačila vrtca ni potrebno podaljševati, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Več informacij o uveljavljanju znižanega plačila vrtca najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz dne 10.12.2014: ZNIŽANO PLAČILO VRTCA - OBDOBJE PREJEMANJA in dostop do vpogleda v podatke o pravicah iz javnih sredstev: https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30 % plačila, ki jim je določeno kot znižano plačila vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila vrtca oproščeni (78. člen Zakona o uravnoteženju javnih financ, Uradni list RS, št. 40 z dne 30.5.2012). V primeru financiranja oziroma sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna, jim znižanja na podlagi mestnih popustov ne pripadajo (drugi in vsak nadaljnji otrok).

 

Cena programov, ki velja od 01.09.2019:

  • prvo starostno obdobje – polna cena 576 EUR/starši plačajo 443,52 EUR (dodatni popust : 2.,3.,4., pl. razred  – 23,5% in 5.,6.,7.,8.,9. pl. razred  - 17,5% )
  • drugo starostno obdobje – polna cena 418 EUR/starši plačujejo 321,86 EUR (dodatni popust : 2.,3.,4., pl. razred  – 15% in 5.,6.,7.,8.,9. pl. razred  - 12,5% )
  • kombinirani oddelki – polna cena 446 EUR/ starši plačujejo 343,42 EUR (dodatni popust : 2.,3.,4., pl. razred  –  13% in 5.,6.,7.,8.,9. pl. razred  - 10% )
  • oddelki 3-4 letnih otrok – polna cena 439 EUR/ starši plačujejo 338,03 EUR (dodatni popust : 2.,3.,4., pl. razred  – 11,5% in 5.,6.,7.,8.,9. pl. razred  - 8,5% )

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

 

Počitniška rezervacija

Izjava za koriščenje poletne rezervacije (PDF, 167 KB)

Enkrat letno, lahko starši s stalnim bivališčem v Mestni občini Ljubljana, uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Izpolnjeno rezervacijo starši oddajo vzgojitelju v skupini otroka, najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.

Za rezervacijo starši plačajo 30% cene njihovega, z odločbo določenega, plačilnega razreda. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za starejšega otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
Starši, ki imajo stalno bivališče izven občine Ljubljana, morajo pridobiti informacije o rezervacijah na občini stalnega bivališča.

Za urejanje počitniške rezervacije se obrnite na go. Svetlano Kogej (oskrbnine@vrtec-francepreseren.si ali 01 2412 625).

 

Zdravstvena rezervacija

Vloga za koriščenje zdravstvene rezervacije (PDF, 206 KB)

Vloga za koriščenje rezervacije izven poletnih terminov v primeru bolezni ali poškodbe otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil.

Za urejanje zdravstvene rezervacije se obrnite na go. Svetlano Kogej (oskrbnine@vrtec-francepreseren.si ali 01 2412 625).