Dnevni program

Dnevni program je okviren in je predvsem zaradi prehrane, vezan na posamezne termine. Pri vseh drugih dejavnostih imajo skupine fleksibilen dnevni red. Dnevni program oblikujemo na začetku šolskega leta v skladu s potrebami otrok, posebnostmi starostne stopnje in v skladu z drugimi posebnostmi.

Okvirni dnevni program:

 • Sprejem otrok in igra;
 • zajtrk;
 • igra in druge delavniško oblikovane dejavnosti;
 • igra na prostem, sprehodi, obiski izven vrtca;
 • kosilo;
 • počitek, mirne dejavnosti;
 • malica;
 • igra, aktivnosti v igralnici in na prostem ter odhod domov.

Ob prihodu in odhodu otrok so možne izmenjave informacij o počutju otroka med starši in pedagoškimi delavci vrtca.

Igra in dejavnosti se prepletajo skozi celoten dnevni program v skladu z nacionalnim dokumentom Kurikulom za vrtce. Z ustrezno ureditvijo prostora in primerno izbranimi sredstvi omogočamo otrokom ustvarjanje, raziskovanje, aktivno učenje, pridobivanje različnih izkušenj, sproščanje, spodbujanje domišljije.

Prehrana vključuje tri obroke dnevno ter sadno malico in napitek preko celotnega dneva. Pripravljamo tudi dietne obroke po navodilu zdravnika. Pri načrtovanju jedilnikov upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v VIZ ustanovah.

Počitek usklajujemo z življenjskim ritmom in potrebami posameznikov in v dogovoru s starši. Otrokom, ki počitka ne potrebujejo, ponudimo umirjene dejavnosti.

Vse tri enote posvečajo veliko pozornosti:

 • oživljanju ljudskega izročila, spoznavanju kulturne dediščine;
 • spodbujanju domovinske vzgoje;
 • razvoju in krepitvi samopodobe in oblikovanju identitete;
 • pridobivanju estetskih izkušenj preko različnih umetniških medijev (ples, vizualna umetnost, dramatizacije, glasba);
 • razvijanju veščin komuniciranja;
 • gibanju in bivanju na prostem;
 • odprtemu sodelovanju s starši.