Vizija in poslanstvo

Vizija

"Svet bo lep, ko bomo sposobni plemenitega medsebojnega sožitja.

Mi delamo prve korake:

Spoštujem sebe in spoštujem tebe.

Rad imam sebe in rad imam tebe.

Jaz imam pravice in moje pravice ne kratijo pravic tebi."

(Moto in vizija Vrtca dr. France Prešeren)

 

Poslanstvo

Zaposleni v vrtcu dr. France Prešeren si prizadevamo oblikovati in otrokom nuditi varno in spodbudno fizično in socialno okolje, v katerem ima vsak posamezen otrok enake možnosti za doseganje optimalnega razvoja svojih potencialov.

Aktivno vključevanje otroka v različne smiselne dejavnosti preko igre, na način, ki mu je blizu in ga čustveno, miselno in fizično angažira, ter omogoča njegov razvoj na vseh razvojnih področjih.
Že zelo zgodaj želimo pri otrocih spodbuditi sposobnosti kritičnega mišljenja. Zato jih spodbujamo in podpiramo pri prepoznavanju in izražanju čustev, razvoju samopodobe, oblikovanju individualne in skupinske identitete ter krepitvi socialnih veščin. Pri tem se v veliki meri poslužujemo področja umetnosti, ki predstavlja enega od najbolj učinkovitih sredstev osebnega razvoja. Otrokom omogočamo, da se učijo in izražajo preko izraza telesa ob glasbi, jezikovnih spodbud, dramatizacij in likovnega ustvarjanja, pod skupnim izrazom multisenzorična motivacija otrok.

Močno področje vrtca je večletno poglobljeno raziskovanje, usposabljanje in izvajanje dejavnosti, ki temeljijo na poznavanju likovnega razvoja otrok. Izdelki otrok v našem vrtcu nastanejo tako, da strokovni delavci otroke prek različnih vznemirljivih in provokativnih spodbud vpeljejo v proces likovnega ustvarjanja. Izkušnje, ki jih otroci pridobijo spodbujajo čudenje, čustvovanje, pozorno zaznavanje, reševanje problemov, postavljanje novih konceptov in idej. Skozi proces likovnega ustvarjanja se otrok seznanja z različnimi umetniškimi sredstvi. Likovne dejavnosti so oblikovane tako, da otrokom omogočajo likovno in oblikovno ustvarjanje na podlagi predhodnih izkušenj, ki spodbujajo čudenje, čustvovanje, pozorno zaznavanje, reševanje problemov ter postavljanje novih konceptov in idej.

Posebno pozornost posvečamo spoznavanju kulturne dediščine, pri čemur nas podpirajo tudi lokacije številnih kulturno-umetniških ustanov v neposredni bližini vrtca. Odpiramo vrata umetnikom, da skupaj z nami ustvarjajo ter se udeležujemo programov, ki jih za nas oblikujejo kulturne in umetniške institucije. Tako se odpiramo navzven ter se povezujemo z lokalno skupnostjo.

Ob spoznavanju slovenske kulturne dediščine se otroci seznanjajo z raznolikostjo drugih kultur ter se učijo sprejemanja in spoštovanja različnosti.

Starše vidimo kot partnerje, s katerimi si delimo odgovornost za vzgojo in izobraževanje njihovih otrok. Omogočamo jim različne oblike vključevanja v vse faze vzgojno-izobraževalnega procesa, izmenjujemo si informacije o napredku in razvoju njihovih otrok ter jim omogočamo deljenje izkušenj z drugimi starši, strokovnimi delavci vrtca in strokovnjaki na področju vzgoje in izobraževanja na skupnih srečanjih s strokovno vsebino.

S stalnim profesionalnim razvojem strokovnih delavcev skrbimo za strokovno rast in napredek ter aplikacijo sodobnih pedagoških spoznanj in pristopov v vzgojno-izobraževalno prakso. Glede na naše poslanstvo, aktualne teme, analizo potreb posameznikov in kolektiva se usposabljamo na različnih področjih.

Zavedamo se, da sta refleksija in evalvacija lastnega vzgojno-izobraževalnega dela pogoj za doseganje visoke stopnje profesionalnosti.

Verjamemo, da bomo s pomočjo učinkovite komunikacije pomembno prispevali k dobremu počutju otrok, staršev, zaposlenih in vseh, s katerimi se naš vrtec povezuje na lokalni, nacionalni kot tudi na mednarodni ravni.