Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja skupno 11 članov in sicer 5 predstavnikov vrtca, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki ustanovitelja in imajo štiriletni mandat. Prvo Sejo Sveta zavoda skliče ravnateljica, po izvolitvi predsednika/ce sklicuje vodi seje imenovani. Člani Sveta se sestanejo 3x letno, oziroma po potrebi. Seje potekajo tudi korespondenčno po elektronski pošti. V letošnjem šolskem letu so v svet imenovani novi zunanji člani z mandatom 4 let.