Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki oddelkov (iz vsakega oddelka po eden), katerih vloga je:

  • podajanje soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • podajanje mnenja o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu vrtca;
  • volitev predstavnikov v Svet vrtca;
  • komentiranje poročil ravnatelja;
  • seznanjanje z analizo vprašalnikov, na podlagi katerih vrtec ugotavlja potrebe staršev glede organizacije in kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela;
  • obravnavanje pritožb staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom ter opravljajo druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.