Svetovalna služba

Svetovalna delavka skrbi za zagotavljanje kakovostne vzgoje in izobraževanja za vse otroke ter si prizadeva, da se odrasli primerno odzivajo na potrebe in interese otrok.

S strokovnimi delavci sodeluje pri načrtovanju, izvedbi, evalvaciji ter refleksiji vzgojno-izobraževalnega procesa ter jih usmerja pri načrtovanju njihovega nadaljnjega profesionalnega razvoja.

Vključuje se v prijavo, izvedbo in evalvacijo večine projektov, ki jih izvaja vrtec.

Z vodstvom sodeluje pri oblikovanju novih programov ter skrbi za vnos inovacij in sodobnih pristopov v vzgojno-izobraževalni proces.

Staršem je na voljo za vprašanja in posvetovanja. S svetovalno delavko se lahko posvetujete o:

  • vključitvi otroka v vrtec;
  • vzgoji in učenju otrok;
  • vstopu otroka v šolo;
  • načinih premagovanja kritičnih situacij v družini;
  • razvojnih, čustvenih in vedenjskih težavah vašega otroka.

 

Patricija Urlep, mag. prof. soc. ped.
e-pošta: svetovalna.sluzba@vrtec-francepreseren.si