Splošno o vpisu

V vrtec je mogoče vpisati otroke, ko dopolnijo starost 11 mesecev do vstopa v šolo. Otroke je mogoče vpisovati v vrtec vse leto, in sicer na podlagi prijave. (Najdete jo v rubriki obrazci: http://www.vrtec-francepreseren.si/obrazci/).

Redni vpis: Vpis v vrtec poteka vsako leto v prvi polovici marca za naslednje šolsko leto. Mestna občina Ljubljana v februarju objavi obvestilo o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce ter določi rok za oddajo vlog. Če je vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija. Komisijo imenuje svet vrtca v soglasju z ustanoviteljem. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok s posebnimi potrebami. Če je prostih mest premalo, vsako vlogo, ki je oddana do 15. marca, obravnavamo za sprejem v naslednjem šolskem letu. Pri rednem postopku vpisa se upoštevajo tudi vloge za otroke, ki bodo starostni pogoj dopolnili šele tekom prihodnjega šolskega leta. Pri rednem vpisu se za dovolj stare otroke datum vključitve določi enotno s 1. septembrom. Za mlajše otroke se datum vključitve določi z dnem po dopolnitvi 11 mesecev starosti oziroma z dnem po zaključenem starševskem dopustu v obliki polne odsotnosti z dela.

Vpis med letom: Če želite vključiti otroka v vrtec med šolskim letom in je v vrtcu prosto mesto, vas obvestimo o sprejemu v vrtec najkasneje v 30 dneh.

 

Potek vpisa v vrtec

O sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec po kriterijih iz Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Za korektno točkovanje vaše vloge po kriterijih iz Pravilnika za sprejem v vrtec vas bomo prosili za izpolnitev vprašalnika in za kopije ustreznih dokazil, ki jih priložite kot dokaz. Starši odgovor prejmete v mesecu aprilu oziroma maju.

Komisija staršem izda sklep o sprejemu oziroma razporeditvi na čakalni seznam. Če se naknadno sprostijo mesta v vrtcu, sprejemamo otroke s čakalnega seznama, staršem pa naknadno izdamo sklepe o sprejemu otroka. Čakalni seznam se vsako leto oblikuje na novo in velja do naslednje komisije za sprejem. Za tiste otroke s čakalnega seznama, ki v vrtec tudi naknadno niso sprejeti, starši ponovno oddajo vlogo za vpis.

V kolikor v vrtec sprejmemo vse otroke določene starosti, ki so bili obravnavani na komisiji, sprejemamo tudi otroke, za katere so bile vloge oddane po datumu 15. marec. Če boste oddali vlogo za vpis otroka v vrtec po roku za obravnavo na komisiji, vas bomo pisno obvestili o sprejemu, v kolikor bo ta možen.

V primeru, da boste otroka vključili v drug vrtec ali si boste varstvo uredili drugače, vas prosimo, da nas o odpovedi vloge pisno obvestite. Ta informacija je za nas zaradi ustreznega obveščanja staršev in načrtovanja oddelkov zelo pomembna.

Ko vam izdamo sklep o sprejemu otroka v vrtec, vas povabimo na podpis pogodbe z vrtcem. Če starši ne podpišete pogodbe z vrtcem v določenem roku, se šteje, da ste umaknili vlogo za sprejem otroka. Če je otrok v vrtec sprejet, pa ga starši ne vključite in želite vstop v naslednjem šolskem letu, morate oddati novo vlogo za vpis.

  • Čakalni seznam vrtca za šolsko leto 2021/2022 

Čakalni seznami vrtcev se v drugi polovici maja združijo v centralni čakalni seznam MOL. 

 

Po prejemu obvestila o sprejemu otroka v vrtec

1. Podpis pogodbe
Starši sprejetih otrok podpišejo z vrtcem pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca in s tem potrdijo vključitev otroka v vrtec. Podpisovanje pogodbe poteka v enoti Puharjeva, pri rednem vpisnem postopku v enotnih terminih. Pri medletnih vpisih se za podpis pogodbe dogovorite.

2. Vloga za subvencijo vrtca

3. Zdravniški pregled

  • Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka ob vstopu v vrtec (PDF, 151 KB)
  • Pred vstopom otroka v vrtec mora biti opravljen zdravniški pregled pri otrokovem pediatru.
  • Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka starši oddate vzgojiteljici na uvodnem razgovoru ali najkasneje prvi dan uvajanja.

 

Izpis iz vrtca

Izpis otroka iz vrtca pisno najavite najkasneje 15 dni pred izpisom na obrazcu Odjava otroka iz vrtca.

Prosimo vas, da izpis napoveste v naprej, da lahko pravočasno uredimo vpise novih otrok. Pri prepisu otroka v drug vrtec, je potrebno izpis urediti pred podpisom pogodbe v novem vrtcu.