Sklad vrtca

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 98/05), 24. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –izobraževalnega zavoda Vrtec dr. France Prešeren in 19. Člena Pravil Vrtca dr. France Prešeren je Svet Vrtca dr. France Prešeren Ljubljana na seji dne 29.5.2006 sprejel naslednja

 

PRAVILA SKLADA

Vrtca dr. France Prešeren Ljubljana

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Vrtec dr. France Prešeren je na seji sveta zavoda dne 29.5.2006 sprejel sklep o ustanovitvi sklada vrtca.

2. člen

S temi pravili ureja Upravni odbor sklada predvsem naslednje:

 • ime, sedež in dejavnost sklada,
 • organizacijo sklada,
 • pridobivanje sredstev sklada,
 • obveščanje o poslovanju sklada.

 

II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST SKLADA

3. člen

Ime sklada je: »SKLAD VRTCA DR. FRANCE PREŠEREN«
Sedež sklada je: Erjavčeva cesta 29, 1000 Ljubljana.

4. člen

Sklad ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm. Na obodu pečata je izpisano: Sklad Vrtca dr. France Prešeren Ljubljana.

Sklad uporablja tudi pečat s premerom 20 mm z enako vsebino, kot jo ima pečat iz prvega odstavka tega člena.

Število pečatov, pooblastilo za uporabo, način varovanja, ipd., določi Upravni odbor sklada s sklepom.

5. člen

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Namen sklada je pomoč socialno šibkim otrokom in financiranje dejavnosti in potreb posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda programa in podobno.

6. člen

Sklad za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše otrok o potrebah po financiranju dejavnosti in potreb posameznega oddelka, ki niso redni program in jih ustanovitelj ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, o potrebah po strokovnih ekskurzijah, o pomoči socialno šibkim otrokom pri udeležbi na raznih oblikah bivanja v naravi (letovanje, zimovanje, vrtec na vasi, planinski tabor), o potrebah po zviševanju standarda programa, za kar iz rednih virov ni zadosti sredstev.

7. člen

Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev in ki je tudi osnova za nabavo opreme ali za drugačno porabo sredstev.

8. člen

Ko Upravni odbor ugotovi, da so na račun prispela potrebna sredstva, objavi, če je vrednost opreme nad 10.000,00 EUR, javni razpis za izbiranje najboljšega ponudnika opreme ter imenuje komisijo za odpiranje ponudb in oblikovanje predloga nabave.

Komisija po zaključenem razpisnem postopku odpre prispele ponudbe, oblikuje predlog najugodnejšega ponudnika in predlaga Upravnemu odboru izbiro.

Ko Upravni odbor izbere najugodnejšega ponudnika, izbranega ponudnika in ostale, ki so se prijavili na razpis, o tem obvesti, po preteku pritožbenega roka pa z izbranim ponudnikom podpiše pogodbe o nakupu opreme.

9. člen

Če vrednost opreme, ki se bo kupovala, ne presega 10.000,00 EUR, razpisni postopek ni potreben, potrebno pa je opraviti primerjavo vsaj med tremi prodajalci opreme, ki se kupuje v skladu z Navodili o oddaji naročil male vrednosti.

10. člen

Sklad za svoje obveznosti odgovarja s sredstvi, ki jih zbira in s katerimi razpolaga.
Sklad nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

11. člen

Upravni odbor sklada zagotavlja nabavo novih sredstev v skladu s programom razvoja vrtca ter v skladu z izbranimi sredstvi za tekoče leto.

 

III. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE SKLADA

12. člen

Sklad zastopa in predstavlja predsednik Upravnega odbora sklada. Predsednik sklada je pooblaščen, da v imenu sklada sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle.

Predsednik Upravnega odbora sklada zastopa sklad navzven neomejeno.

13. člen

Administrativno – tehnična opravila za sklad opravlja strokovna služba vrtca.

14. člen

Vse listine finančne narave podpisuje za sklad predsednik Upravnega odbora sklada in računovodja vrtca.

 

IV. ORGANIZACIJA SKLADA

15. člen

Notranjo organizacijo sklada določa zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

 

V. ORGANI SKLADA

Upravni odbor sklada

16. člen

Upravni odbor sklada sestavljajo predstavniki staršev in predstavniki delavcev vrtca.

Upravni odbor sestavljajo:

 • trije predstavniki vrtca, ki jih predlaga svet vrtca
 • štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev.

Volitve Upravnega odbora sklada potekajo na svetu staršev.

Na prvi seji Upravnega odbora sklada člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika Upravnega odbora sklada, ki je praviloma izvoljen izmed staršev in namestnika predsednika.

17. člen

Mandat članov Upravnega odbora je štiri leta.

Predstavnikom staršev v Upravnem odboru sklada lahko preneha članstvo v odboru med mandatom zaradi tega, ker njihovi otroci niso več vključeni v vrtec. V tem primeru se izvedejo nadomestne volitve.

Starši na sestanku sveta staršev vrtca volijo štiri predstavnike staršev v Upravni odbor sklada.

18. člen

Upravni odbor sklada:

 • sprejema pravila sklada,
 • sprejema letni program dela in poročilo o njegovem izvajanju,
 • določi finančni načrt in sprejema zaključni račun sklada,
 • obravnava mnenja in predloge sveta staršev o pomoči in odloča o njih,
 • odloča o nakupu nadstandardne opreme na podlagi izvedenih javnih razpisov,
 • odloča o morebitnih pritožbah staršev v zvezi z delovanjem Sklada,
 • sklepa pogodbe o nakupu opreme, ipd., za sredstva, pridobljena na področju Sklada,
 • opravlja druge pristojnosti po zakonu.

19. člen

Volitve v Upravni odbor sklada razpiše odbor najkasneje 30 dni pred potekom mandata.

Ob razpisu odbor opozori svet vrtca, da predlaga svoje predstavnike v odbor, svet staršev pa, da opravi imenovanje Upravnega odbora.

Do konstituiranja novega odbora opravlja pristojnosti odbora prejšnji odbor.

20. člen

Kandidiranje predstavnikov delavcev vrtca se opravi na svetu vrtca najmanj 15 dni pred imenovanjem.

21. člen

Upravni odbor sklada se konstituira na prvi seji, ki jo skliče in vodi dosedanji predsednik odbora do izvolitve novega predsednika. Odbor je konstituiran, ko je izvoljen novi predsednik in njegov namestnik in določen stalni zapisnikar.

22. člen

Upravni odbor sklada je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov odbora.

Upravni odbor na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. Upravni odbor o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, če se ne odloči za tajno glasovanje.

23. člen

Članu odbora lahko preneha funkcija pred potekom mandata na lastno željo, zaradi zunanjih okoliščin (prenehanje zaposlitve, otrok ni več v vrtcu) ali pa je odpoklican.

 

VI. SREDSTVA SKLADA

24. člen

Način financiranja in pridobivanja sredstev sklada določa zakon. Pridobiva jih sklad iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Potrebna sredstva za opravljanje osnovne dejavnosti sklada se opredelijo v letnem programu sklada.

 

VII. OBVEŠČANJE

25. člen

Svet staršev in svet vrtca morata biti obveščena:

 • o rezultatih ob zaključnem računu sklada,
 • o kazalcih, ki so predpisani z zakoni in drugimi predpisi,
 • o sklepih organov sklada,
 • o ugotovitvah kontrolnih organov.

26. člen

Upravni odbor sklada o svojem delovanju obvešča Svet vrtca, Svet staršev, ravnatelja in javnost. Najmanj enkrat letno o svojem delovanju obvesti vse starše na roditeljskih sestankih.

 

VIII. PREDHODNE IN KONČNE ODLOČBE

27. člen

Pravila sklada začnejo veljati osmi dan po javni objavi, ko jih sprejme Upravni odbor sklada.

 

 

V Ljubljani, dne 18.4.2017

Zorica Jerič,
predsednica upravnega odbora sklada
Vrtca dr. France Prešeren