Plačilo vrtca in rezervacije

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca, ki jo uveljavijo z oddajo vloge za uveljavljenje pravic iz javnih sredstev. Vlogo se odda na krajevno pristojnem centru za socialno delo 15 dni pred vstopom otroka v vrtec. Izdana odločba se podeli za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Pravico do znižanega plačila vrtca ni potrebno podaljševati, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Več informacij o uveljavljanju znižanega plačila vrtca najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz dne 10.12.2014: ZNIŽANO PLAČILO VRTCA - OBDOBJE PREJEMANJA in dostop do vpogleda v podatke o pravicah iz javnih sredstev: https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

S 1. 9. 2021 se uveljavi novela Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 18/21), ki ponovno vpeljuje pravico do brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je vključen v vrtec hkrati s starejšim sorojencem. Pravice do brezplačnega vrtca pa bodo deležni tudi vsi starši, ki imajo v vrtcu tretjega ali nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu. Ker gre za pravico, ki jo določa zakon, morajo starši še vedno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni CSD, da jim o tem izda odločbo. Niti vrtci niti ministrstvo, ki namesto staršev krije plačilo za vrtec namreč ne razpolagajo s podatkom, koliko otrok je v družini oziroma kateri je tretji in nadaljnji otrok, ki ima pravico do brezplačnega vrtca. Odločbo o pravici do znižanega plačila vrtca, ki določa višino plačilo staršev glede na dohodkovni razred, trajanje pravice, občino zavezanko za plačilo razlike med ceno programa, v katerega je vključen otrok in plačilom staršev, bo izdal CSD ter podatek posredoval preko distribucijskega modula v aplikacijo CEUVIZ.

 

Cena programov, ki velja od 01.09.2019:

  • prvo starostno obdobje – polna cena 576 EUR/starši plačajo 443,52 EUR (dodatni popust : 2.,3.,4., pl. razred  – 23,5% in 5.,6.,7.,8.,9. pl. razred  - 17,5% )
  • drugo starostno obdobje – polna cena 418 EUR/starši plačujejo 321,86 EUR (dodatni popust : 2.,3.,4., pl. razred  – 15% in 5.,6.,7.,8.,9. pl. razred  - 12,5% )
  • kombinirani oddelki – polna cena 446 EUR/ starši plačujejo 343,42 EUR (dodatni popust : 2.,3.,4., pl. razred  –  13% in 5.,6.,7.,8.,9. pl. razred  - 10% )
  • oddelki 3-4 letnih otrok – polna cena 439 EUR/ starši plačujejo 338,03 EUR (dodatni popust : 2.,3.,4., pl. razred  – 11,5% in 5.,6.,7.,8.,9. pl. razred  - 8,5% )

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

 

Počitniška rezervacija

Izjava za koriščenje počitniške rezervacije

Enkrat letno, lahko starši s stalnim bivališčem v Mestni občini Ljubljana, uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Izpolnjeno rezervacijo starši oddajo v tajništvu (osebno ali po elektronski pošti tajnistvo@vrtec-francepreseren.si), najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.

Za rezervacijo starši plačajo 30% cene njihovega, z odločbo določenega, plačilnega razreda. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za starejšega otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
Starši, ki imajo stalno bivališče izven občine Ljubljana, morajo pridobiti informacije o rezervacijah na občini stalnega bivališča.

Za urejanje počitniške rezervacije se obrnite na go. Svetlano Kogej (oskrbnine@vrtec-francepreseren.si ali 01 2412 625).

 

Zdravstvena rezervacija

Vloga za koriščenje zdravstvene rezervacije (PDF, 206 KB)

Vloga za koriščenje rezervacije izven poletnih terminov v primeru bolezni ali poškodbe otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil.

Za urejanje zdravstvene rezervacije se obrnite na go. Svetlano Kogej (oskrbnine@vrtec-francepreseren.si ali 01 2412 625).