Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih MOL

Objavljeno: 05. september 2019

Mestna občina Ljubljana je sprejela Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše z veljavnostjo od 1. 9. 2019. Več si lahko preberete na povezavi: 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2246/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-predsolske-vzgoje-v-javnih-vrtcih-in-dodatnih-ugodnosti-za-starse